32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA 2018

REKRUTACJA 2018

 Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

w Woli Batorskiej na rok szkolny 2018/19

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone;

 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59),

 w Uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXVII/387/17

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie

od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej od 01.03.2018 do 30.03.2018
( nie wymaga się potwierdzenia zameldowania przez Urząd Meldunkowy )

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami , należy złożyć w sekretariacie przedszkola od 01.03.2018 do 30.03. 2018 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski nie podpisane przez obydwóch rodziców nie będą przyjmowane .

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do przedszkola

 

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Inne niezbędne dokumenty określają kryteria zamieszczone we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola .

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje są do pobrania w sekretariacie przedszkola. Termin składania deklaracji: 12.02.-28.02.2018.

Brak złożenia deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28.02.2018 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wychowanków i utratę miejsca w naszym przedszkolu.

Komisja kwalifikacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola na podstawie ustalonych etapów:

 I etap - brane są pod uwagę kryteria obowiązkowe ustalone przez MEN

 II etapbrane pod uwagę kryteria dodatkowe ustalone przez organ prowadzący przedszkole 

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci wg najwyższej liczby punktów.

 W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola - (punktację ustala komisja rekrutacyjna) umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi będzie zawierana zgodnie z deklarowaną we wniosku ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Informujemy  ,że równocześnie będzie trwać rekrutacja do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki” przy Szkole podstawowej w Woli Batorskiej.