32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola  Samorządowego w Woli Batorskiej na  rok szkolny 2017/18

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2016 r. poz. 59),.

Uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXVII/387/17

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2017/2018 została zakończona

 

  

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie przedszkola, lub ze strony internetowej od 01.03.2017 do 24.03.2017

 ( nie wymaga się potwierdzenia  zameldowania przez Urząd Meldunkowy )

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami ,  należy złożyć w sekretariacie przedszkola od 01.03.2017 do 24  marca 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00

 

 

Wnioski nie podpisane przez obydwóch rodziców nie będą przyjmowane .

 

Uwaga :

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia  w rekrutacji dzieci do przedszkola 

 

Oświadczenia o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

Inne niezbędne dokumenty określają kryteria zamieszczone we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola  .

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  Deklaracje są do pobrania u wychowawczyń poszczególnych grup.

Komisja kwalifikacyjna przyjmuje dzieci do przedszkola na podstawie ustalonych etapów:

I etap  -   brane są pod uwagę kryteria obowiązkowe   ustalone przez MEN

II etapbrane pod uwagę kryteria dodatkowe ustalone przez  organ prowadzący Przedszkole

 

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci wg najwyższej liczby punktów.

 W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola  - (punktację ustala komisja rekrutacyjna)  umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi będzie zawierana zgodnie z deklarowaną we wniosku ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

                                               

III. Harmonogram rekrutacji

                                                                  § 5

 

01.02. 2017          

wywieszanie w przedszkolu oraz na stronie internetowej informacji i dla rodziców o  naborze do przedszkola

01.02. do 29 .02

składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola 

 

01.03. do 24.03   

wydawanie i przyjmowane wniosków dla dzieci  o przyjęcie dziecka do przedszkola

29.03.                    

powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem dyrektora

 

30- 31. 03.           

obrady Komisji Rekrutacyjnej 

 

03. 04.                   

wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci

 

03.04. do 11.04.   

składanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do  przedszkola

 

 

Umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi będzie zawierana zgodnie z deklarowaną we wniosku ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu od 04.04.2017 do 11.04.2017