32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Nasze Przedszkole uczy dzieci bezpiecznych zachowań

 Współczesny świat, jego szybki rozwój cywilizacyjny stwarza większe i szybsze możliwości rozwoju młodego człowieka, ale niesie ze sobą również większe zagrożenia. Dlatego już od najmłodszych lat dziecko powinno uczyć się, jak zachowywać się w zabawie, w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, aby jego rozwój i nauka przebiegały bezpiecznie i prawidłowo. Pamiętając o tym, Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej stawia sobie jako jedno z najważniejszych zadań w procesie dydaktyczno-wychowawczym zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieciom, w tym bezpiecznego funkcjonowania w środowisku społecznym

Rozwój dzieci niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego konieczne jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci w wieku przedszkolnym z racji specyficznych właściwości psychofizycznych szczególnie narażone jest na wypadki. Przyczynia się do tego słaba koncentracja uwagi, niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, skłonność do nieprzemyślanych decyzji, słaba kontrola emocji, trudności w odróżnieniu realnego świata od fikcji.

Chcąc wyposażyć dzieci w niezbędny zasób wiedzy dotyczącej unikania zagrożeń, nauczycielki opracowały i wdrożyły program „Unikanie zagrożeń” dla dzieci 3-6 letnich, dotyczący bezpieczeństwa dzieci: na ulicy, w domu, w przedszkolu

 

I. ,,UNIKANIE ZAGROŻEŃ” - program profilaktyczny

Opis i analiza realizacji działań

 Statystyki policyjne dowodzą, że najczęściej małoletni ze względu na swoje predyspozycje psychofizyczne i wychowanie w ufności wobec dorosłych, stają się ofiarami przestępców.

Szczęśliwie, zagrożeniom dziecka można zapobiegać, ale ważne jest podjęcie działań przez rodziców i nauczycieli, aby chronić dziecko. Ochrona dziecka przed zagrożeniami może być zrealizowana poprzez uwrażliwienie dziecka na niebezpieczeństwo. Omawiając kolejne kroki i propozycje unikania bądź niwelowania zagrożeń ze strony dorosłych, wspierałyśmy także rodziców w potrzebnej profilaktyce, uświadamiałam zagrożenia z jakimi może zetknąć się dziecko.

Przebieg działań

         Tworząc program koncentrowałyśmy się na przekazaniu dzieciom wiedzy mającej je uchronić w przyszłości przed niebezpieczeństwem.

Cele ogólne programu:

 • wypracowanie świadomości i przekonania o potrzebie wczesnego reagowania i przygotowania dziecka na różne niebezpieczne sytuacje i zdarzenia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i nauczenie dzieci umiejętności mówienia NIE w chwilach zagrożenia, ograniczonego zaufania do obcych osób;       
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa:
 •  rozwijanie umiejętności odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
 • poznawanie i wyrażanie uczuć,
 • dostrzeganie sytuacji problemowych i umiejętności ich rozwiązywania

,
Treści programowe ujęte zostały w sześciu blokach tematycznych do których opracowano tematy szczegółowe. Oto niektóre z nich:

1.     BEZPIECZNY DOM

- Urządzenia elektryczne – to nie zabawki,

- Nie otwieram drzwi obcym,

- Znam swój adres,

2.     PRZEDSZKOLE 

-  Integracja grup. - wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości,
-  Nasze zasady (wspólne ustalenie zasad, praw i obowiązków, utrwalanie właściwych zachowa,)
- Jestem małym człowiekiem - Król Maciuś opowiada ( Konwencja Praw Dziecka)

- Bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie,

- Komu mogę zaufać, do kogo mogę zwrócić się o pomoc,
- Znam numery alarmowe – 997- policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe,

3.     JESTEŚMY UŻYTKOWNIKAMI DRÓG-

4.     DOBRY I ZŁY DOTYK

- Rozpoznaje uczucia i potrafię je nazwać, -  radzenie sobie ze wstydem.

- Wygląd to nie wszystko -- uświadomienie, że osoba miła, sympatycznie wyglądająca nie zawsze musi mieć dobre zamiary,
- Nie oddalamy się od domu bez zgody rodziców,.,
-To jest moje ciało -  ustalenie „granic” dotyku, - omówienie właściwych i skutecznych reakcji w sytuacji zagrożenia

- POTRAFIĘ MÓWIĆ „NIE”-  rozwijanie umiejętności odmawiania,
- uświadomienie dzieciom, że mają prawo mówić nie,

5.     CO JEST ZDROWE A CO SZKODZI

Unikamy hałasu,

- W zdrowym ciele zdrowy duch,

- Higiena na co dzień,

-  Co jest jadalne, a co nie,
- Używki nie dla dzieci,

- Skąd ta choroba,

6.     NIEBEZPIECZNE ZABAWY

- Ulica to nie plac zabaw - przestrzeganie zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych,

- Niewypały i fajerwerki, - przewidywanie skutków nieprzemyślanych zabaw,

- Staw czy pływalnia?

 

Wiem jak się zachować – quiz rodziny był uwieńczeniem naszych działań.
Ostatnim etapem było  zorganizowanie quizu, który dzieci rozwiązują wspólnie z rodzicami oraz uzupełnienie karty pracy ,,Unikamy zagrożeń”

  Efekty jakie przyniosła realizacja programu zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli.

 

Zaproponowałyśmy szereg propozycji zabaw i zajęć

- odgrywanie scenek,

- teatrzyki kukiełkowe,- wywiady,- opowiadania,- techniki plastyczne,
- burza mózgów)  poprzez które  informowałam o zagrożeniach, rozwijałam umiejętności podejmowania decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zaproszeni zostali  aktorzy  z teatru ,,Skrzat” ze spektaklem ,,Mówię NIE wszystkiemu co złe”. Dzieci brały czynny udział  w przedstawieniu, rozwiązywały zagadki słowne, uczyły się rymowanek i haseł propagujących bezpieczne zabawy.

Pedagogizacja rodziców - referat ,,Unikanie zagrożeń” z którego dowiedzieli się jakie są główne zagrożenia, wskazałam działania jakie powinni podjąć rodzice aby chronić swoje dziecko:

- częste rozmowy; - uczenie dzieci bezpiecznych zachowań ( nie otwieranie drzwi, zakaz zabawy niebezpiecznymi przedmiotami, zapałkami , zakaz oddalania się i wsiadania do samochodu z obca osoba, nie przyjmowanie prezentów od obcych);

 

Współpraca z Komendą Policji w Niepołomicach oraz Wydziałem Prewencji Policji w Wieliczce.

Niezwykle przydatne w wychowaniu i kształceniu dzieci w różnych sytuacjach stał się zorganizowany cykl spotkań z Policjantem, w których prezentowane były bloki tematyczne:
- Policjant przyjacielem dziecka (poznanie pracy policjanta, wyrabianie nawyku zaufania do policjanta i zwracania się w sytuacjach trudnych)
- Prawidłowe zachowanie się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych (zasada ograniczonego zaufania do osób nieznanych)
- Bezpieczne poruszanie się po drogach (znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego)
Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, wykazywały się podstawową znajomością zasad bezpieczeństwa i uczyły się nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W celu kształtowania i utrwalania tych umiejętności organizowane są różnorodne formy zajęć i zabaw, zajęć praktycznych, a także wycieczki oraz spektakle teatralne. W ten sposób każdy maluch może uczyć się poprzez zabawę. Zdobyte wiadomości dzieci zaprezentowały również przygotowując prace na konkurs plastyczny organizowany przez Warte pt."Bezpieczny przedszkolak"

Z pewnością stała wymiana informacji z komisariatami Policji w zakresie zagrożeń występujących w środowisku dzieci , inicjowanie wspólnych działań przyczynią się do usprawnienia organizacji pracy i podnoszenia efektywności podejmowanych  działań.

Ewaluacja działań: .

Dla sprawdzenia założonych celów zostały opracowane narzędzia ewaluacyjne: karty pracy dla dzieci, ankiety dla rodziców i nauczycieli. Ewaluacji treści programu dokonali po roku także nauczyciele, którzy podjęli się jego realizacji. Dzięki temu mogłyśmy korygować ewentualne niedociągnięcia, poszerzać treści programu a przede wszystkim określić stopień jego przydatności.

Opracowany program działań ,,UNIKANIE ZAGROŻEŃ” realizowany jest w naszym przedszkolu od trzech lat.  Program jest wartościowy i potrzebny w szczególności w środowisku wiejskim.

Rodzice zgodnie stwierdzili, że należy kontynuować temat i współpracować  z Policją.

 

EFEKTY PRACY:

Dla dziecka:

 • potrafi zachować się w trudnych sytuacjach spotkań z osobą nieznajomą,
 • potrafi powiedzieć NIE w chwilach zagrożenia,
 • dziecko wie do kogo może zwrócić się o pomoc,
 • zna zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie domu i przedszkola,
 • zna adres domowy i telefony alarmowe,
 • przestrzega zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych,
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego,
 • przestrzega  zakazu zabaw w miejscach niebezpiecznych,
 • rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi.

Dla przedszkola:

 • podnoszenie jakości pracy przedszkola,
 • placówka realizuje zadania programu wychowawczego,
 • wyposażyłam biblioteczkę przedszkolna w niezbędną literaturę przedmiotową oraz narzędzia do diagnozy oraz karty pracy dla dziecka,
 • nauczyciele zdobyli nowe doświadczenie w pracy nad trudnym dla dziecka tematem,
 •  

PROGRAM EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ „Czyste powietrze wokół nas”

 

Program realizowany jest od kwietnia  do czerwca 2010r.

-  Program umożliwia wykształcenia u dzieci  świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których inne osoby pala przy nich papierosy .

-  Stanowi pierwsze ,bardzo ważne ogniwo  w edukacji antynikotynowej

Założenia programu:

- ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego

- program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem nauczycieli i opiekunów

- stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antynikotynowych

- program ma charakter profilaktyczny , ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia  w sytuacjach kiedy są wskazane na bezpośredni kontakt z palącymi

Cele programu:

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu

- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

- zwiększenie wiedzy na temat skutków  palenia papierosów

- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca , w których mogą być narażone na dym